Keresés Facebook Best Of Budapest Instagram Best of Budapest ENG  
Best of Budapest Measure of Quality

Best of Budapest & Hungary

Measure of Quality

Adatkezelési tájékoztató

A Duax Kft.
2023. február 6-tól érvényes

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
ÉS ÉRINTETTEK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

BEVEZETÉS

A Duax Kft. (székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.; Adószáma: 12057229-2-41; Cégjegy. sz.: 01-09-465162) a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett a munkatársai és üzleti partnerei, valamint velük kapcsolatba kerülő harmadik személyek, ideértve a www.dteurope.com és a www.bestofbudapest.com honlap látogatóit is, (továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak védelme érdekében, kiemelten fontosnak tartják az önrendelkezési jog tiszteletben tartását.

A jelen szabályzat megalkotásának célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásoknak és megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat), továbbá egyéb belső szabályzatai, utasításai rendelkezései szerint jár el. A jelen Szabályzat Általános része az általános, minden adatkezelésre irányadó szabályokat rögzíti, a Különös része pedig specifikusan az egyes adatkezelésekre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat tartalmazza.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a teljes szabályzatot, mert csak így kaphat teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról!

Az Adatkezelő az általa rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli, biztosítja annak a törvényi célnak az elérést, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. Mindezeken túl az Adatkezelő az adatkezelések során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen Szabályzat – bár a Társaság törekedett a teljes körű szabályozásra – nem szükségszerűen tartalmazza az összes adatkezelést. Amennyiben olyan adatkezelés szükségessége merül fel, ami a jelen Szabályzatban nem került rögzítésre, úgy a Társaság minden alkalommal külön adatkezelési összefoglaló közzétételével tájékoztatja az Érintetteket az adott adatkezeléssel összefüggő lényeges körülményekről.

A jelen szabályzat egy mindenkor hatályos példányát a Társaság székhelyén kell tartani.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR)

2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.)
2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.)
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvértől (továbbiakban: Mt.)
2000. évi C. törvény a Számvitelről (továbbiakban: Számviteli tv.)
2017. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.)
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (továbbiakban: Fttv.)
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Grtv.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Ektv.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)  
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzatban rögzített szabályok alkalmazása és betartása/betartatása útján a szabályozás célja a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban rögzített előírások gyakorlatban való érvényesülésének biztosítása. Ennek keretében a Társaság a jelen Szabályzattal, és a kialakított belső eljárásrendekkel

 • biztosítja az Érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, betartatását;
 • szabályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozásának gyakorlatát, valamint meghatározza azokat a szabályokat, melyek biztosítják az adatok törvénysértő megváltoztatásának, az adatok jogosulatlanul való felhasználásának, valamint engedély nélküli nyilvánosságra hozatalának megakadályozását;
 • meghatározza az elektronikus úton történő adatkezelés, feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos és biztonságos rendjét;
 • megfelelő tájékoztatást nyújt az Érintettek részére a személyes adatainak kezeléséről, az érintettek jogairól és jogaik érvényesítéséről.

 

1.    ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1.    FOGALMAK

A Szabályzat alkalmazása során: 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható – tehát minden olyan adat személyes adatnak minősül, ami alapján az érintett azonosítható: név, lakcím, telefonszám, GPS adat, IP, cím stb.

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés – tehát minden olyan tevékenység, ami az adatokkal kapcsolatos: adatok felvétele, adatokban való betekintés, adatok rendszerezése stb.

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; - az adatkezelő jelen esetben a Társaság;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; adatfeldolgozónak minősül minden olyan személy vagy vállalkozás, aki a Társaság megbízásából és utasításai szerint a személyes adatokkal meghatározott műveleteket végez (könyvelő/bérszámfejtő, tárhelyszolgáltató, szoftverszolgáltató, levelezési szolgáltató stb.)

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; - címzettnek minősül minden olyan személy, társaság vagy hatóság, aki részére az adatok továbbításra kerülnek, vagy akik az adatokhoz hozzáférnek: pl. adóhatóság, adatfeldolgozó stb.)

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; - minden olyan személy vagy társaság, aki alapesetben nem hozható összefüggésbe az adatkezeléssel;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; - ilyen lehet az írásbeli hozzájáruló nyilatkozat, a honlapon a hozzájárulási checkbox kipipálása stb., fontos tudni, hogy adatvédelmi szempontból a hallgatólagos (nem aktív beleegyezés) nem minősülhet beleegyezésnek)

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; - minden olyan esemény, ami az adatokat veszélyezteti: pl. hacker támadás, irattár leégése, de ilyennek minősül például az adatokat tartalmazó laptop, mobiltelefon, adathordozó elvesztése, személyes adatok rossz e-mail címre küldése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása,  ügyfél- és vevő partnerlisták illetéktelen másolása, illetve illetéktelen, felhatalmazás nélküli hozzáférés, stb.)

személyes adatok különleges kategóriája
genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

1.2.    AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); - ami azt jelenti, hogy az adatokat csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint szabad kezelni, és az érintett részére lehetővé kell tenni, hogy az adatkezelés körülményeiről (céljai, jogalap, időtartam stb.) megfelelően tájékozódhasson;
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem szabad kezelni a meghatározott célokkal össze nem egyeztethető módon (közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés megengedett) („célhoz kötöttség”); - ami azt jelenti, hogy egy meghatározott célból kezelt adatot csak kivételesen lehet más célra is felhasználni;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); - ami azt jelenti, hogy csak akkor kezelhető a személyes adat, ha nincs más mód a meghatározott cél elérésére;
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); - ami azt jelenti, hogy az adatokban bekövetkező változásokat a lehető leghamarabb át kell vezetni;
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”); ez azt jelenti, hogy a meghatározott cél elérését (az adatkezelés maximális időtartamát) követően az adatot vagy törölni kell, vagy anonimizálni kell, hogy az adatból már ne lehessen az érintettet azonosítani;
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); - megfelelő IT és egyéb biztonsági intézkedések kellenek, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz;
 • Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”) – az adatkezelő az adatkezelési folyamatait belső utasításokkal, szabályozásokkal rögzíti, hogy a szervezetben pontosan követhetők legyen a folyamatok (és szükség esetén ez igazolható legyen a hatóságok felé). 

 

1.3.    AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPOK

Adatkezelések céljai
Az adatkezelések célját a Társaság minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg, ezek a Különös részben kerülnek rögzítésre. Általános jelleggel elmondható, hogy az Érintettek adatait a Társaság üzleti működésével összefüggő tevékenysége, szerződéses jogai és kötelezettségei, valamint jogos érdekei érvényesítése céljából kezeljük.

Adatkezelések jogalapja
Az adatkezelések jogalapját a Társaság szintén minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg, ezek is a Különös részben kerülnek rögzítésre.

A GDPR az adatkezelések jogalapjaként 6 típust különböztet meg, melyek a következők:

 • Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések (érintett hozzájárulása)
  Az érintett hozzájárulása minden esetben önkéntes, és kizárólag valamilyen aktív cselekménnyel valósulhat meg (a hallgatólagos (nem aktív beleegyezés) nem tekinthető beleegyezésnek). Ilyen lehet az írásbeli hozzájárulás (akár külön nyilatkozatban, akár például egy szerződés aláírásával, ahol a szerződés maga tartalmazza a hozzájárulást), az elektronikus felületen történő checkbox kipipálás, „hozzájárulok” gombra kattintás stb.).
  A hozzájárulást minden egyes adatkezelés tekintetében külön-külön kell/lehet megadni.
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét, tehát a hozzájárulást csak a jövőre nézve lehet visszavonni. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását, tehát a hozzájárulás visszavonása történhet akár egy írásbeli levél formájában, továbbá telefonon, e-mail-ben megküldött nyilatkozat formájában is.
  16 évet be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében korlátozott személy hozzájáruló jognyilatkozata akkor érvényes, ha azt a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló/illetve cselekvőképességében korlátozott személy esetén gyámja/gondnoka adta meg.  
  Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 • Olyan szerződés megkötéséhez, valamint teljesítéséhez szükséges adatkezelések, amelyben az érintett az egyik fél (szerződéses kötelezettség)
  Amennyiben a személyes adat kezelése nélkül a szerződés teljesítése nem lehetséges, úgy ez jogszerű indoka lehet az adatkezelésnek. Ilyen esetben nem szükséges az érintett külön hozzájárulása.
  A szerződések teljesítése körében felmerülő adatkezelések leggyakrabban a szerződő felek szerződésben rögzített személyes adataira vonatkoznak (név, lakcím stb.), de ilyenek lehetnek például egy szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás igénybevételével összefüggő adatok.

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés szükségességét (kötelezően) jogszabály írja elő (jogszabályi kötelezettség)
  A jogszabályokon alapuló adatkezelések célja az adott jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése. A jogszabályban elrendelt adatkezelések kötelező adatkezeléseknek minősülnek, melyek mértékét és időtartamát minden esetben a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Nagy számú jogszabály ír elő adatkezelési kötelezettséget. Fontos, hogy a jogszabályi kötelezettség nem opcionális, tehát azokat minden esetben teljesíteni kell.

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
  Olyan speciális esetben, amikor az érintett nem tudja a saját érdekeit érvényesíteni, vagy az eljárásában akadályoztatva van, lehetőség van arra, hogy az adatai kizárólag a szükséges mértékben, és kizárólag az akadályoztatás idejére a létfontosságú érdek érvényesítése körében kerüljön kezelése.

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (hatósági adatkezelések)
  Miután a Társaság nem hatóság, így ilyen jogalapon nem végez adatkezelést.

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek)
  A jogos érdek alapja általában egy jogszabályban, vagy megállapodásban rögzített, illetve üzleti szempontból méltányolható jog érvényesítése, ugyanakkor ez egy lehetőség, és nem kötelezettség, mint pl. a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelések.
  A jogos érdeken alapuló adatkezelések a Társaság döntésétől függenek és az alábbi főbb célokból kerülhet sor rá:
  -    marketing, üzletszerzési célok, hírlevelek, a Társaság népszerűsítése;
  -    honlapon/elektronikus felületen a szolgáltatások optimalizálása, valamint a szolgáltatások használatára vonatkozó információk gyűjtése (pl. cookie-k alkalmazása)
  Fontos körülmény, hogy a jogos érdek alkalmazásának feltétele, hogy ezen érdekekkel szemben ne élvezzen elsőbbséget az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (különösen, ha az érintett gyermek).

Minden olyan esetben tehát, amikor az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, a Társaság egy úgynevezett érdekmérlegelési teszt alapján dönt az adatkezelés megengedhetőségéről. Az érdekmérlegelési teszt lényege, hogy a Társaság azonosítja az elérni kívánt célját, annak lehetséges eszközeit, és ezzel szembeállítva megvizsgálja az Érintettek jogait és jogos érdekeit, és csak akkor kezelheti az adatokat, ha a Társaság jogos érdeke felülírja az Érintett jogos érdekét.

Az érdekmérlegelési tesztet a Társaság minden esetben írásban dokumentálja, annak megállításairól pedig az Érintett tájékoztatást kérhet.

A Társaság a vele kapcsolatba kerülő Érintettek által közvetlenül (szerződéskötéssel, honlapon való rendeléssel, hírlevélre feliratkozás során, promóciós játékban, vagy általa szervezett rendezvényeken való részvétel, szakmai kapcsolattartás során stb.) megadott adatokat, továbbá nyilvános adatbázisban közzétett adatokat (üzleti partnerek cégkivonatában/Egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait), valamint harmadik személyek által jogszerűen rendelkezésre bocsátott adatokat kezel. A Társaság gyermekek adatait, illetve különleges adatokat kizárólag az érintett (szülői felügyeletet gyakorló személy) kifejezett hozzájárulásával kezel (GDPR 9. cikk (2) a) pont). A Társaság szolgáltatásként adatfeldolgozási tevékenységet nem végez, de ez nem zárja ki azt, hogy egyes jogviszonyokban a Társaság adatfeldolgozónak minősüljön.

 

1.4.    ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSEIRŐL

Az adatkezelőnek kötelezettsége, hogy az érintettet a személyes adatai kezeléséről, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson. A Társaság ezen tájékoztatási kötelezettségének a jelen Szabályzat elfogadásával és közzétételével tesz eleget.

Amennyiben az itt megfogalmazottokkal kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, illetve, ha a jelen Szabályzatban rögzített jogait érvényesíteni kívánja, lépjen velünk kapcsolatba.

a)    A Társaság hivatalos elérhetőségei a jelen Szabályzat végén kerülnek rögzítésre.

b)    Az adatkezelés során alkalmazott adatfeldolgozók adatai a Szabályzat végén kerülnek feltüntetésre, és a Különös részben minden egyes adatkezelés esetén röviden meghatározásra kerül az adott adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó személye (az általa nyújtott szolgáltatás megjelölése útján). Adatfeldolgozó csak olyan személy/vállalkozás lehet, aki írásbeli szerződésben vállalja az adatfeldolgozási feladatok ellátását, és akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására (az adatkezelés célját, jogalapját, az adatkezelési feladatokat és körülményeket, ideértve a szükséges biztonsági intézkedéseket is, a Társaság határozza meg). Az adatfeldolgozó nem jogosult az általa kezelt adatokat saját célra felhasználni.

c)    Az adatkezelések célja és jogalapja minden egyes adatkezelés esetében a Különös részben kerül feltüntetésre. Amennyiben az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul, úgy a különös rész ezen specifikus jogos érdeket külön meghatározza.

d)    Szintén a Különös részben kerül feltüntetésre, hogy a kezelt személyes adatokhoz ki fér és férhet hozzá, azok kihez, milyen célból (adatfeldolgozóhoz, hatósághoz, harmadik személyhez) kerülnek továbbításra (adatkezelés címzettjei)

Az adatok továbbításával összefüggésben a Társaság az alábbiakról tájékoztatja az Érintetteket:

 • A Társaság az általa kezelt személyes adatokat a jogszabályi kötelezettséggel előírt hatóságok részére továbbítja (NAV, Hatósági ellenőrzések stb.).
 • A Társaság az adatokat a jogos érdekeinek az érvényesítéséhez jogosult bíróságok, hatóságok részére továbbítani (kártérítési igények, bűncselekmények gyanúja esetén a feljelentéshez szükséges adatok stb.).
 • A Társaság jogosult a kötelezettségei teljesítéséhez és jogai érvényesítéséhez adatfeldolgozókat igénybe venni (tárhely szolgáltató, bérszámfejtő, ügyvéd stb.), ezek listája a jelen Szabályzat végén található.
 • A Társaság EGT térségen kívüli területre kizárólag akkor továbbít személyes adatot, (pl. harmadik országbeli tárhely szolgáltató) ha az érintett ország rendelkezik a Bizottság megfelelőségi határozatával, vagy ha az adattovábbítás megfelelő és alkalmas garanciák mellett történik; ez utóbbiakról az érintettek bármikor információt kérhetnek a Társaságtól és részletes tájékoztatást találhatnak a Bizottság A nemzetközi adattovábbításra vonatkozó szabályok (europa.eu) oldalán. 

e)    Az egyes adatkezelések időtartamát, és az adatok/dokumentumok megőrzésének idejét a Különös Részben minden adatkezelés esetén feltüntetjük, egyebekben az 1. számú melléklet irányadó. Amennyiben egy adat/dokumentum esetében nem határozható meg a pontos időtartam, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai kerülnek rögzítésre.

f)    a Társaság automatikus döntéshozatalt, és profilalkotást nem végez.

 

1.5.    AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

A Társaság adatkezeléseivel összefüggésben Önt az alábbi jogok illetik meg.

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Amennyiben tehát Ön szeretné tudni, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatát, és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Kérjük, amennyiben bármilyen személyes adata megváltozik, ezt jelezze, hogy az adatot javíthassuk a nyilvántartásunkban.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja);
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl. ha hatóság előírja).

Az Adatkezelő nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

Amennyiben tehát Ön úgy gondolja, hogy a törlés feltételei fennállnak, úgy bármikor kérheti az adatai törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek);
 • az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapul adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

Ha Ön kéri az adatkezelés korlátozását, úgy a kérelmének helyt adó döntés esetén az adatkezelési jog kizárólag arra terjed ki, hogy tároljuk az Ön adatait, és azokat csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igény érvényesítése céljából kezeljük.

 

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ha tehát az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében kerül sor, és az adatok automatizáltan kerülnek feldolgozásra, úgy Ön kérheti, hogy elektronikusan bocsássuk az Ön vagy az Ön által meghatározott személy rendelkezésére az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből történő, vagy a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing, hírlevél stb.) az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha tehát az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, akkor Ön bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

A magyar felügyeleti hatóság pontos elérhetősége a jelen Szabályzat végén kerül feltüntetésre.

Bírósági igényérvényesítés
Az Érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Azt, hogy az adatkezelő (adatfeldolgozó) az előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel bizonyos esetekben korlátozhatja az érintettek fentiek szerint meghatározott jogait. 

Nyilvántartás
Az érintettek megkereséseiről, és az azokra adott reakciókról az adatkezelő nyilvántartást vezet.

Kártérítés és sérelemdíj
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

1.6.    AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

A Társaság által kezelt személyes adatokat a Társaság elektronikus formában és/vagy papír alapon is tárolja. Az adatok biztonsága érdekében a Társaság megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket alkalmaz. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe vesszük az Adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Az elektronikus formában tárolt adatokat a Társaság székhelyén, valamint a Társaság saját tulajdonában lévő szervereken tároljuk. Az elektronikus levelezés a Microsoft, illetve a Társaság szerverein fut. A személyes adatokat tartalmazó mappákat a Társaság székhelyén, illetve telephelyein zárható szekrényben tároljuk, melyeket minden nap nyitunk és zárunk, és csak a felhatalmazással rendelkező munkavállalók férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen Szabályzat, valamint a külön utasítások és szabályzatok mindenkor hatályos tartalmát a munkavállalói, illetve érdekkörében eljáró harmadik személyek (így különösen az adatfeldolgozók) megismerjék, és ezeknek megfelelően járjanak el.

 

1.7.    ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság által kezelt személyes adatok csak a következő esetekben és csak a következő címzettek részére kerülhetnek átadásra:

a)    az adatkezelési célok elérése érdekében, adatfeldolgozó részére;

b)    az adatkezelési cél elérése érdekében, meghatározott más adatkezelő részére, az érintett hozzájárulása alapján;

c)    az GDPR előírásainak betartása érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére;

d)    jogszabály előírása, illetve hatósági kötelezés alapján a jogszabályban meghatározott címzett részére;

e)    bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek.

 

1.8.    ADATFELDOLGOZÁS

A Társaság a működése biztosítása érdekében különböző szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. email levelezés, IT szolgáltató stb.). Az ilyen szolgáltatások gyakran járnak együtt személyes adatok kezelésével.
Ilyen szolgáltatások igénybevétele esetén a Társaság adatkezelőnek, a szolgáltató pedig adatfeldolgozónak minősül. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A Társaság által alkalmazott adatfeldolgozók részletes adatai a jelen Szabályzat végén kerülnek feltüntetésre. A Társaság által alkalmazott IT szolgáltató(k) minden elektronikusan rögzített adathoz hozzáféréssel rendelkezik, így ezen szolgáltatók a Különös részben az Adatkezelés címzettjei között már nem kerülnek külön feltüntetésre.

 

1.9.    Adatkezelői eljárás a személyes adatok megsértése esetén (adatvédelmi incidens)

A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az Adatkezelő haladéktalanul bejelenti azt a Hatóságnak a hatályos jogszabályok szerinti eljárásnak megfelelően. Ekként legkésőbb 72 órával az adatvédelmi incidens tudomásra jutásától számítva a GDPR 55. cikk szerinti illetékes felügyeleti hatóság részére történik meg a bejelentés. A 72 órán túli bejelentéshez az Adatkezelő mellékeli a késedelem igazolását is. Amennyiben az incidens körülményeire tekintettel a bejelentés mellőzhető, úgy az Adatkezelő ezt külön dokumentálja. Az adatvédelmi incidenst az adatfeldolgozó köteles a tudomásszerzést követően nyomban jelenteni az adatkezelőnek. Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az Megrendelő/előfizető, vagy más magánszemély személyes adatait vagy magánéletét, akkor az Adatkezelő erről az előfizetőt vagy magánszemélyt is indokolatlan késedelem nélkül értesíti.

 

2.    KÜLÖNÖS RÉSZ

 

2.1    Ügyfélkapcsolati adatok kezelése (alvállalkozók, beszállítók, B2B üzleti partnerek)

A Társaság havonta és szerződésenként 1.5 M összeget meghaladó készpénzteljesítést nem fogad el (kizárólag bankszámlautalást), így Pmt. szerinti ügyfél azonosítást nem köteles végezni, amennyiben ilyen igénye felmerül, a Társaság a Pmt. szerinti azonosítás részleteiről külön tájékoztatja az érintettet.

2.1.1    A Társaság az üzleti tevékenységével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (ajánlatok, szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, kiadói szolgáltatások stb.), céljából a vele üzleti kapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli.

Az partnerekkel/beszállítókkal kötött szerződéssel érintett adatok kezelése egyrészről a szerződéspéldányok papír alapú irattárazásával (a Társaság székhelyén), másrészről az adatoknak elektronikus mentésével valósul meg.

A szerződéses partner adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 évig (általános elévülési idő), az ügyfélkapcsolat alapján kiállított számviteli bizonylatokat az utolsó bizonylat kiállítása évének utolsó napjától számított 8 évig kezeljük.

 

2.2    A Társaság szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek adatainak kezelése

A kiadói tevékenységgel kapcsolatos megbízások, szerződések adattartalmát, valamint a hivatkozott szerződések és megbízások létrejöttéhez, teljesítéséhez és megszűnéséhez kapcsolódó adatkezelésekkor a következő adatokat kezeljük: név, telefonszám, cím, email.

2.2.1    A megbízási, szolgáltatási szerződésekben kezelt személyes adatok
A Társaság, mint kiadó a tevékenysége során a szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az ügyfelek, illetve előfizetők azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot, melyek:

Az Megrendelői/előfizetői szerződések adatait a szerződések megszűnését követő 1 évig (elévülési idő) kezeljük. Az Igénylő adatait a Társaság az Megrendelői/előfizetői szerződés megkötését követően az Előfizetők adataira vonatkozó szabályok szerint kezeli, az Megrendelői/előfizetői szerződés megkötésének végleges elmaradása esetén pedig nyilvántartásából törli.

 

2.3    A www.dteurope.com és a www.bestofbudapest.com honlap látogatóinak adatai/ezen honlapon alkalmazott sütik.

 

2.3.1    Sütik

A Társaság a honlapjának látogatói adatait ún. sütik alkalmazásával rögzíti.  Ez vonatkozik mind a regisztráció nélkül böngészők adataiknak kezelésére, valamint a regisztrált felhasználók adatainak kezelésére is. A cookie/süti egy olyan fájl (információcsomag), amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak rögzítésére. Általánosságban a cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása).

A Társaság honlapjára való belépéssel, ha ezt az Érintett által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett a weboldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat ezen cookie-k segítségével.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

2.3.2    Közvetlen kapcsolatba lépés – Rendelés küldése ügyfélszolgálatnak

A Társaság a www.dteurope.com honlapon azonnali rendelés funkciót biztosít a rendelés menüpontban. Ameddig az Érintett ezeket a funkciókat nem veszi igénybe, addig a honlap többi oldalával azonos módon ez az oldal sem továbbít, és nem tárol azonosításra alkalmas személyes adatot. Ezen funkciók használata nem kötelező, csak egy kényelmi szolgáltatás. Amennyiben nem bízik benne, kérjük, semmiképpen se használja, lépjen velünk kapcsolatba más elérhetőségeinken.

A rendelés funkcióhoz kapcsolódó adatokat a beérkezést követően az egyedi Megrendelői/előfizetői szerződés létrehozása céljából kezeljük, szerződés létrejöttének hiányában az érintett adatai a szerződés meghiúsulásakor törlésre kerülnek. Egyedi Megrendelői/előfizetői szerződés létrejötte esetében, az adatok annak részévé válnak, és a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kerülnek kezelésre.

 

2.4    Beérkező írásbeli megkeresések, valamint elektronikus megkeresések kezelése, kimenő posta kezelése

A központi postacímre, valamint az címre érkezett megkereséseket az arra felhatalmazással rendelkező kolléga fogadja és továbbítja a Társaságon belül, ezzel kapcsolatosan a megkeresésekben szereplő esetleges személyes adatok kezelésére kerül sor. A beérkező írásbeli megkeresések az illetékes ügyintézőhöz kerülnek továbbításra, majd irattárazásra kerülnek. A megkereséseket tartalmazó e-mail üzenetek manuálisan leválogatásra és a jogosultsággal rendelkező ügyintézőhöz továbbításra kerülnek, majd ezt követően a beérkezési felületen a megkeresések manuálisan törlésre kerülnek.

A beérkező megkereséseket azok tartalmától függően, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzített ideig kezeljük.

A kimenő postázás (mind a helyi, mind a központi postázás) során készülő postai feladóvevények és tértivevények, a visszaérkezést követően az érintett levél mentésével azonos módon, azzal együtt kerül elmentésre a feladás igazolásául.

A kimenő postázás igazolásai minden esetben az érintett levéllel együtt, és az arra irányadó megőrzési idő szerint kerül megőrzésre. 

 

2.5    Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelések

A Társaság a termékei és szolgáltatásai minél szélesebb körben történő ismertetése és a felhasználókkal való hatékonyabb kapcsolattartás érdekében megjelenik az alábbi közösségi oldalakon:
https://www.facebook.com/Best-of-Budapest-Hungary-115044488537751/

A Társaság a termékeivel kapcsolatos hírekről, promóciókról rendszeresen tájékoztatásokat tesz közzé a közösségi oldalán, ezen túlmenően a Társaság külön játékszabályzat szerint promóciós játékokat is szervezhet ezen az oldalon. A közösségi oldal általános felhasználására és a felhasználással kapcsolatos adatkezelésekre az adott közösségi oldal adatkezelési szabályzata az irányadó. 

A közösségi oldalon megjelenő, az Érintett által közzétett adatokat a Társaság külön nem menti el, azok kizárólag a közösségi oldal tárhelyen, a közösségi oldal adatkezelési szabályzata szerint kerülnek megőrzésre.2.6    Marketing tevékenység során kezelt személyes adatok

2.6.1    Rendezvények jelenlevői

A Társaság a termékei és szolgáltatásai ismertetése érdekében rendezvényeket szervezhet.
A rendezvényekre vonatkozó meghívók a szerződött és potenciális partnerek kapcsolattartói részére kerülnek megküldésre, a partnerek és vendégeik adatait rögzítjük. A rendezvények helyszínén jelenléti ív készül (a rendezvényt hostess vezeti, résztvevőknek nem kell azt aláírni).

A rendezvények részvételi adatait tartalmazó jelenléti íveket az általános elévülési idő (5 év) tartamáig kezeljük.

 

2.6.2    Rendezvényeken készült felvételek
A Társaság által szervezett rendezvényeken, a rendezvényeken résztvevőkről fotók és videofelvételek készülhetnek, melyeket a Társaság – érintett külön hozzájárulása esetén – promóciós és marketing célokból kezel.

A rendezvényeken készült felvételeket a hozzájárulás időtartamáig kezeljük.

 

2.6.3    Rendezvényeken szervezett promóciós játékokhoz kapcsolódó adatkezelések

A Társaság az által szervezett rendezvényeken a résztvevők számára promóciós játékokat szervezhet külön játék szabályzat szerint.

A játék részvételi adatait a játék lebonyolításáig, a nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció és a nyeremény postára adását igazoló feladóvevény) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.

 

2.6.4    Nyilvánosan meghirdetett promóciós játékokhoz kapcsolódó adatkezelések
A Társaság bárki számára elérhető promóciós játékokat szervezhet külön játék szabályzat szerint, ahol a részvételre internetes regisztrációval kerülhet sor.

A játék részvételi adatait a játék lebonyolításáig, a nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció és a nyeremény postára adását igazoló feladóvevény) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.

 

2.6.5    Promóciókkal kapcsolatos panaszok kezelése

A Társaság az általa szervezett promóciós játékokkal összefüggő panaszokat kivizsgálja és erről az érintettet tájékoztatja.

A promóciós játékokkal összefüggő panaszkezeléssel érintett adatokat 5 évig (általános elévülési idő) kezeljük.

 

2.6.6    Direkt Marketing célú adatkezelés

Az Megrendelő/előfizető kifejezett ilyen tartalmú hozzájárulása esetén a Társaság – akár adatfeldolgozó igénybe vételével is (mely esetben az Megrendelői/előfizetői adatok az adatfeldolgozóként eljáró megbízott, vagy önálló kereskedelmi ügynök részére átadásra kerülnek) – saját üzletszerzési céljából, közvetlenül megkeresheti a Megrendelőket/előfizetőket vagy vele szerződéses jogviszonyban még nem álló jogi és természetes személyeket, annak érdekében, hogy a Megrendelő/előfizető által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információkról (tervezett változások és fejlesztések, új szolgáltatások, vásárlást ösztönző kedvezményes illetve hűség-akciók, nyereménysorsolások stb.) az érintettek részére folyamatos illetve eseti tájékoztatást nyújtson.

A direkt marketing célú adatbázisban szereplő adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

2.7    Egyéb, a jelen Szabályzatban nem nevesített adatkezelések 

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban nem részletezett adatkezeléseket is folytathat, ezek vonatkozásában minden esetben az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek részére, és ezen adatkezelésekre is kiterjed a jelen Szabályzat hatálya.***

Fontos adatok:

A Duax Kft.; mint Adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Rövidített neve: Duax Kft.
Székhelye:    1183 Budapest, Gyömrői út 99.
Adószáma:    12057229-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-465162
Telefonos elérhetősége: +36-70-320-3051

Adatfeldolgozók adatai és elérhetőségei:

IT szolgáltató
Cégnév: Duna Elektronika Kft.
Székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.
Cégjegyzékszám: 01-09-368988
Telefonos elérhetőség: +36-1- 666-1600
Elektronikus elérhetőség: www.dunaelektronika.com

Elektronikus levelezés
Cégnév: Microsoft
Magyarországi képviselet: Microsoft Magyarország Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-262313
Telefonos elérhetőség: +36-1-267-4636
Elektronikus elérhetőség: www.microsoft.com/hu-hu

Weboldal tárhely szolgáltató
Cégnév: IntroWeb Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 6724 - Szeged, Gelei József u. 5. 1. em. 3.
Cégjegyzékszám: 06-09-008564
Telefonos elérhetőség: +36-20-414-2574
Elektronikus elérhetőség: www.introweb.hu

Bérszámfejtés szolgáltató
Cégnév: Bpion Services Kft.
Székhely: 1139 - Budapest, Váci út 99. 2. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-307025
Telefonos elérhetőség: +36-70-679-0279
Elektronikus elérhetőség: www.bpion.com

Munkaidő nyilvántartó szolgáltató
Cégnév: Login Autonom Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-074979
Telefonos elérhetőség: +36-30-166-1729
Elektronikus elérhetőség: www.login.hu

Tömeges levélküldési szolgáltató
Név: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Telefonos elérhetőség: +1 678-999-0141
Elektronikus elérhetőség:

Rendezvények regisztrációjának a kezelése
Név: Eventbrite
Székhely: 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103
Reg. No. 4742147
Elektronikus elérhetőség: www. eventbrite.com

Ügyvédi szolgáltatások
Cégnév: Barna Ágota Ügyvédi Iroda
Székhely: 1011 Budapest, Szalag u. 8-10.
Cégjegyzékszám: 00 10 886452
Telefonos elérhetőség: +36-1-320-1667 (68)
Elektronikus elérhetőség:

Ügyviteli szoftver szolgáltató
Név: Contact Plus Consulting Kft.
Székhely: 1141 - Budapest, Álmos vezér útja 63. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-705001
Telefonos elérhetőség: +36-1- 223-3143
Elektronikus elérhetőség: www.contactplus.hu

Közösségi oldal szolgáltató
Név: Facebook
Székhely: 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
Phone: (650) 308-7300
Elektronikus elérhetőség: www.facebook.com

Hatóság adatai és elérhetőségei:
Megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Rövidített neve: NAIH
Székhelye:    1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36 1 391-1410
E-mail:

Jelen szabályzat 2023. február 6. napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos.

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Társaság a Szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket a  e-mail címre megküldve lehet feltenni.

Budapest, 2023. február 6.________________________________
DUAX Kft.
Peter Freed
ügyvezető igazgató
    
1.    számú melléklet – Dokumentum megőrzési idők

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató 1. sz melléklet

 

© IntroWeb | 2017 - Weboldal készítés, SEO